محمد کاظم ضیاء پور

محمد کاظم ضیاءپور

متولد: 1327 تهران

فارغ التحصیل : رشته حسابداری سال 1354

آخرین مدرک حرفه ای :  حسابداری رسمی


 

خلاصه ای از اهم وظائف انجام شده بشرح ذیل میباشد:

شــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

مــــــــــــــــحل خــــــــدمـــــــت

شروع

پایان

1

حسابداررسمی C.P.A

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

1385

تاکنون

2

عضو انجمن حسابداران خبره ایران


1370

تاکنون

3

مشاورمالی و مالیاتی و بیمه

شرکت های :

-         سیمـــان اســتهــبان

-         ســـاوه – سلفچگان

-         خرم آباد – پل زال

-         بـــلــــند طــبـــقــه

-         و غیره


1380تاکنون

4

عضو هیئت مدیره

شرکت بازرگانی بک پیشیرو

1379

1383

5

عضو هیئت مدیره و معاون اداری و مالی

شرکت انبارهای عمومی گمرک ایران

1376

1379

6

مدرس امور سرمایه گذاری

تامین اجتماعی

1366

1373

7

کارشناس ارشد امور سرمایه گذاری

تامین اجتماعی

1366

1373

8

عضو هیئت مدیره

شرکت آجرنسوز گناباد

1369

1373

9

عضو هیئت مدیره

شرکت بازرگانی شاهد

1371

1373

10

رئیس شعبه تامین اجتماعی

شهرستان ورامین

1363

1366

11

مدیرمالی تامین اجتماعی

استان های همدان،کرمانشاه ،اراک

1358

1363

12

حسابدار و حسابرس

امور پرداخت تامین اجتماعی

1350

1358

سایر تجربیات

امور سرمــایــه گــذاری ، استــانــداردهای حسابداری کشور، قوانین مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، تهیه گزارش امکان سنجی صنایع ، بورس و تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها